Zrozumienie swapów walutowych w handlu na rynku Forex

17.02.2021
Category: Stóp Procentowych

Swap walutowy

Idea zamiany polega w rzeczywistości na prostej wymianie majątku lub innego majątku między stronami. Umowa dotycząca wymiany waluty między dwoma zagranicznymi stronami nazywa się swapem walutowym. Zamieniają w niej spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej w jednej walucie na pożyczkę o równej wartości w innej walucie. Znaczenie takiej zamiany ma na celu zabezpieczenie tańszych długów. Oprócz tego niektóre instytucje stosują swapy walutowe, aby zminimalizować ekspozycję na przewidywane wahania kursów wymiany.

Jedną z zalet swapów walutowych jest wymiana płatności w oparciu o stałą stopę procentową od zadłużenia w przypadku płatności o zmiennej stopie procentowej. Wymiany mogą być oprocentowaniem stałym na zmienne i stałym dla stałego kursu.

Jak działa swap walutowy?Z samej nazwy jasno wynika, że ​​istnieje wymiana waluty między dwiema umawiającymi się stronami. W przypadku swapu walutowego określona kwota waluty obcej jest pożyczana przez pierwszą stronę od kontrahenta posiadającego walutę obcą. W tej samej transakcji pożycza drugiej stronie odpowiednią kwotę w posiadanej walucie. Każda ze stron płaci odsetki drugiej stronie. Zapłacone odsetki są podobne w walucie otrzymanego kapitału. Obie strony dokonują wzajemnej wymiany kwoty głównej po wygaśnięciu umowy. Termin realizacji zamówienia waha się od 1 roku do 30 lat.

Należy tutaj zauważyć, że w jaki sposób te strony miałyby znaleźć kontrahenta do zamiany. Z tego powodu pojawia się rola pośrednika, czyli instytucji finansowej. Instytucja finansowa od początku do końca kontraktu odgrywa aktywną rolę. Za to samo pobiera prowizję.

Rezerwa Federalna umożliwiła kilku krajom rozwijającym się, które borykały się z kryzysem płynności w czasie kryzysu finansowego w 2008 r., Możliwość zamiany waluty w celu uzyskania pożyczki. Kraje rozwijające się skorzystały z możliwości skorzystania z kredytów po niższej stopie procentowej, a tym samym mniejszego zadłużenia.

Swapy jako handelSwapy nie są przedmiotem obrotu na giełdzie. Są to spersonalizowane kontrakty, które są przedmiotem obrotupozagiełdowego (OTC)między podmiotami prywatnymi. Są one przeprowadzane między dwiema stronami przez firmę lub instytucję finansową. Ponieważ odbywa się to na rynku pozagiełdowym, zawsze istnieje ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. W nim przez większość czasu występuje zamiana stóp procentowych. Biorąc pod uwagę hipotetyczną sytuację, w której Spółka A zgadza się zapłacić Spółce B z góry określoną stałą stopę procentową w określonym dniu i w określonym czasie. Jednocześnie Spółka B zgadza się na dokonywanie płatności opartych na zmiennej stopie procentowej na rzecz Spółki A od tego samego nominalnego kapitału w tym samym określonym dniu i w tym samym określonym okresie. Te daty i godziny są nazywaneodpowiednio datyiokresy rozliczeniowe. Ponieważ swapy są z natury umowami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, odsetki są wypłacane zgodnie z ustaleniami stron umowy. Stosując techniki swapów, firmy faktycznie starają się zmniejszyć swoje ryzyko i tym samym stają się pewne swoich strategii. Swapy to finansowe instrumenty pochodne.

Jak zarabiać na swapach?Załóżmy, że Twoja firma płaci stałe odsetki i otrzymuje zmienne odsetki. I rośnie zmienne oprocentowanie, firma dostaje więcej, a płaci mniej. Działa jak zarabianie dla firmy.

Kolejna zamiana zwana swapem walutowym. Załóżmy, że instytucja finansowa działa jako pośrednik w wymianie walut między umawiającymi się stronami. Pobiera prowizję od obu stron za ułatwienie transakcji między nimi.

Zamień strategie handloweCelem tego finansowego instrumentu pochodnego jest modyfikacja ekspozycji na ryzyko. Currency Swap pomaga stronom zapewnić ochronę przed ryzykiem kursowym. Strategia handlu swapami pomaga firmie obniżyć koszty uzyskania pożyczki w miejscu, w którym chcą inwestować.

Przyspiesza również proces pozyskiwania środków, a tym samym mądre ich inwestowanie. Istnieją różne tryby swapów, takie jak oprocentowanie stałe dla stopy stałej i oprocentowanie stałe dla stopy zmiennej. Swapy procentowe umożliwiają stronie efektywną konwersję zobowiązania o stałej lub zmiennej stopie procentowej na zobowiązanie o zmiennej lub stałej stopie procentowej. Firmy mogą uzyskać fundusze po preferencyjnej stawce, wymieniając lokalną walutę w celu uzyskania obcej waluty poprzez wymianę waluty.

Różne firmy brokerskie na rynku Forex oferują różnorodne usługi wymiany. Wybitne firmy maklerskie, takie jak Grupa MultiBank, oferują oprócz głównych typów rachunków interesujące korzyści. MultiBank oferuje konto islamskie bez swapu dla traderów muzułmańskich, a także konto demo do handlu papierami. Zaleca się, aby użytkownicy przejrzeli przegląd grupy MultiBank, aby dowiedzieć się więcej o tej intuicyjnej platformie.

WniosekSwapy walutowe mogą być wykorzystywane przez firmy do poszerzania działalności za granicą, gdzie nie są one zbytnio obecne. To idealny sposób na ochronę firm przed ryzykiem kursowym. Swap walutowy łączy cechy swapów procentowych i walutowych kursów terminowych w celu ograniczenia ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej. Motywacją do zamiany walutowej jest zmniejszenie kosztu zaciągnięcia kredytu na ryzyko zagraniczne.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy