Wszystko, co musisz wiedzieć o pożyczce Federal PLUS

17.02.2021
Category: Ocena Kredytowa

Pożyczka Federal PLUS to niesubsydiowana federalna pożyczka edukacyjna dla absolwentów i rodziców zależnych studentów studiów licencjackich. Pożyczka Federal PLUS, znana również jako pożyczka Federal Direct PLUS, jest dostępna po wyczerpaniu przez studenta uprawnień do otrzymywania federalnych pożyczek Stafford.

Dwie wersje pożyczki Federal PLUS

Istnieją dwie wersje Federalnej pożyczki PLUS: federalna pożyczka dla rodziców PLUS i federalna pożyczka Grad PLUS.

 • Federalna pożyczka dla rodziców PLUS jest dostępna dla rodziców studentów studiów licencjackich pozostających na utrzymaniu
 • Pożyczka Federal Grad PLUS jest dostępna dla absolwentów i studentów szkół zawodowychPoza różnicami w wartości pożyczkobiorcy, przeznaczeniem pożyczki oraz niektórymi rezerwami na umorzenie, pożyczki Jednostki Dominującej PLUS i Grad PLUS są prawie identyczne. Po raz pierwszy pożyczka Federal Grad PLUS została udostępniona 1 lipca 2006 r. W wyniku zmiany w Federalnej pożyczce dla rodziców PLUS.

  Niespłacona pożyczka

  Pożyczka Federal PLUS to pożyczka niesubsydiowana. Odsetki są naliczane natychmiast po wypłacie.

  Rząd federalny nie płaci odsetek od pożyczki Federal PLUS.

  Jeśli odsetki nie zostaną spłacone w miarę narastania, zostaną dodane do salda pożyczki (skapitalizowane) w momencie wejścia pożyczki do spłaty. Zwiększa to kwotę długu. Po skapitalizowaniu odsetek, odsetki zostaną naliczone, co spowoduje szybszy wzrost pożyczki.

  Oprocentowanie pożyczek Federal PLUS

  Oprocentowanie Pożyczek Federal PLUS to stałe stopy, które zmieniają się tylko dla nowych pożyczek co 1 lipca. Nowa stopa procentowa oparta jest na ostatniej aukcji 10-letnich obligacji skarbowych w maju.

  Oprocentowanie Federalnej Pożyczki PLUS jest takie samo dla Federalnych Pożyczek dla Rodziców PLUS i Federalnych Pożyczek Grad PLUS.

  Stopy procentowe ustalane są według następującego wzoru:

  Pożyczający Formuła Czapka
  Rodzic studenta licencjata 10-letni skarb państwa + 4,6% 10,5%
  Absolwent 10-letni skarb państwa + 4,6% 10,5%

  Najnowsze stopy procentowe to:

  Pożyczający 2018-2019 2019-2020
  Rodzic studenta licencjata 7,595% 7,079%
  Absolwent 7,595% 7,079%

  Opłaty za pożyczki od Federal PLUS Loans

  Opłaty za pożyczkę w przypadku pożyczki Federal PLUS wynoszą około 4,0%, czyli czterokrotność opłat pobieranych od pożyczki Federal Stafford Loan.

  Opłaty za pożyczkę naliczane są na podstawie stawki obowiązującej w dniu wypłaty pożyczki.

  Opłaty za pożyczki są odliczane od wypłat pożyczki. Pożyczkobiorcy mogą zdecydować się na dodanie opłat pożyczkowych do salda pożyczki.

  Opłaty za pożyczki zmieniają się co 1 października, w zależności od budżetu federalnego.

  W tabeli przedstawiono najnowsze opłaty.

  1 października 2020 – 30 września 2021

  1 października 2019 – 30 września 2020

  1 października 2018 – 30 września 2019

  Limity pożyczek dla pożyczek Federal PLUS

  Pożyczka Federal PLUS ma roczny limit równy kosztom uczestnictwa w uczelni, pomniejszony o inną otrzymaną pomoc. Pożyczka Federal PLUS nie ma łącznego limitu pożyczki. Kolegium studenta ustali, ile rodzice mogą pożyczyć w ramach pożyczki Federal Parent PLUS lub absolwenci mogą pożyczyć w ramach pożyczki Federal Grad PLUS.

  Jeśli rodzic zależnego studenta studiów licencjackich nie otrzyma federalnej pożyczki PLUS, studentowi przysługuje wyższe, niesubsydiowane limity federalnej pożyczki Stafford, takie same, jakie są dostępne dla niezależnych studentów studiów licencjackich.

  Ponieważ federalna pożyczka dla rodziców PLUS umożliwia rodzicom pożyczanie prawie nieograniczonych kwot dla swoich dzieci, muszą oni uważać, aby uniknąć nadmiernych pożyczek. Rodzice nie powinni pożyczać na wszystkie swoje dzieci więcej niż wynosi ich roczny dochód. Jeśli całkowite zadłużenie Federal Parent PLUS Loan jest mniejsze niż roczny dochód rodzica, rodzice powinni być w stanie spłacić pożyczki w ciągu 10 lat lub krócej. Jeśli do emerytury pozostało mniej niż 10 lat, powinni pożyczyć proporcjonalnie mniej pieniędzy. Na przykład, jeśli emerytura jest już za 5 lat, rodzice powinni pożyczyć o połowę mniej.

  Kwalifikowalność do pożyczek Federal PLUS

  Pożyczkobiorcy Federal PLUS Loan nie mogą mieć niekorzystnej historii kredytowej.

  W przeciwnym razie nie ma wymogu, aby pożyczkobiorca PLUS posiadał dobry kredyt, taki jak wysoka ocena kredytowa, minimalny próg dochodu czy niski wskaźnik zadłużenia do dochodów.

  Kryteria kredytowe dla pożyczki PLUS są retrospektywne, biorąc pod uwagę, czy pożyczkobiorca miał w przeszłości trudności finansowe. Pożyczka PLUS nie uwzględnia przyszłej zdolności pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia.

  Podobnie jak w przypadku federalnych pożyczek Stafford, student musi być zapisany na co najmniej pół etatu i osiągać zadowalające postępy w nauce, takie jak utrzymywanie co najmniej 2,0 GPA w skali 4,0 na uczelni. Złożenie bezpłatnego wniosku o federalną pomoc dla studentów (FAFSA) jest również wymagane, zanim uczeń lub rodzic będzie mógł otrzymać federalne pożyczki edukacyjne.

  Aby móc zaciągnąć pożyczkę w ramach programu Federal Parent PLUS Loan, rodzic musi być biologicznym lub adopcyjnym rodzicem studenta studiów licencjackich lub być w związku małżeńskim z rodzicami ucznia. W związku z tym przybrani rodzice mogą zaciągać pożyczki Federal Parent PLUS tylko wtedy, gdy są w związku małżeńskim z biologicznym lub adopcyjnym rodzicem ucznia. W przypadku śmierci współmałżonka przybranego rodzica lub rozwodu przybranego rodzica, ojczymowi nie przysługuje już pożyczka Federal Parent PLUS.

  Uczeń i rodzic muszą również spełniać inne ogólne wymagania kwalifikujące do federalnej pomocy dla studentów, w tym status obywatelstwa, zapisanie się studenta na kwalifikujący się stopień lub program świadectwa, i ani student, ani rodzic nie spłacają federalnej pożyczki studenckiej lub nadpłaty grantu.

  Jak ubiegać się o pożyczki Federal PLUS

  Aby uzyskać pożyczkę Federal PLUS, porozmawiaj z biurem pomocy finansowej uczelni. Pożyczka Federal PLUS jest wypłacana za pośrednictwem biura pomocy finansowej uczelni, które zarządza procesem składania wniosków i określa maksymalną kwotę, jaką możesz pożyczyć. Poprosą Cię o wypełnienie wniosku o pożyczkę PLUS na stronie Studentaid.gov.

  Pożyczkobiorcy PLUS Loan będą również musieli podpisać Master Promissory Note (MPN) na Studentaid.gov, aby otrzymać Federal PLUS Loan. Master Promissory Note jest ważny przez nieprzerwany okres rejestracji w określonej uczelni przez okres do 10 lat.

  Wypłata pożyczek Federal PLUS

  Środki z pożyczki Federal PLUS są wysyłane przez rząd federalny bezpośrednio do uczelni. Następnie biuro pomocy finansowej uczelni przeznacza fundusze pożyczki na czesne i czesne, a także zakwaterowanie i wyżywienie, jeśli student mieszka w mieszkaniu studenckim.

  Wszelkie pozostałe saldo kredytu jest zwykle „zwracane uczniowi lub rodzicowi w ciągu 14 dni. (Rodzice mogą upoważnić uczelnię do zwrotu uczniowi wszelkich pozostałych dochodów z pożyczki Federal Parent PLUS.) 30-dniowe opóźnienie w przypadku pożyczkobiorców po raz pierwszy na pierwszym roku nie ma zastosowania do pożyczek Federal Parent PLUS Loans. Pożyczki Federal PLUS są zazwyczaj wypłacane w dwóch ratach.

  Spłata pożyczek Federal PLUS

  Spłata Federal PLUS Loans rozpoczyna się w ciągu 60 dni od pełnej wypłaty. Rodzice mogą jednak zdecydować się na opóźnienie rozpoczęcia spłaty do końca sześciomiesięcznego okresu karencji po ukończeniu przez studenta lub spadku poniżej pół etatu. Spłatę można również odroczyć, jeśli pożyczkobiorca macierzysty federalnej pożyczki dla rodziców PLUS jest zapisany na co najmniej połowę etatu w college’u. Odsetki zostaną naliczone i zostaną dodane do salda pożyczki, jeśli nie zostaną spłacone w miarę narastania.

  Rodzice pożyczkobiorców pożyczek Federal PLUS nie kwalifikują się bezpośrednio do planu spłaty uzależnionego od dochodów. Jeśli jednak pożyczki zostały spłacone 1 lipca 2006 r. Lub później i zostały uwzględnione w Federalnej Bezpośredniej pożyczce konsolidacyjnej, pożyczka konsolidacyjna kwalifikuje się do spłaty zależnej od dochodów (ICR). Może to również sprawić, że pożyczka Federal PLUS będzie kwalifikować się do umorzenia pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych. W przeciwnym razie pożyczki Federal Parent PLUS kwalifikują się do standardowej spłaty na 10 lat, przedłużonej spłaty i stopniowej spłaty.

  Zwróć uwagę, że Kongres może w przyszłości zamknąć tę lukę ICR dla pożyczek Parent PLUS.

  Pożyczki Federal Grad PLUS kwalifikują się do wszystkich planów spłaty, w tym do wszystkich planów spłaty uzależnionych od dochodów.

  Rodzice nie mogą przenieść pożyczki Federal Parent PLUS na ucznia. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzic i uczeń zawarli dodatkową umowę, w której uczeń zgadza się na dokonywanie płatności z federalnej pożyczki dla rodziców PLUS. Ale uczniowie muszą uważać, aby nie pożyczać zbyt dużo.

  Pożyczkobiorcy, którzy zapisują się na automatyczne obciążanie, w ramach którego miesięczne raty kredytu są automatycznie przekazywane z rachunku bankowego pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę, mogą otrzymać jako zachętę obniżkę oprocentowania w wysokości 0,25%.

  Anulowanie pożyczki Federal PLUS Loans

  Pożyczki Federal PLUS kwalifikują się do spłaty w przypadku śmierci lub całkowitej i trwałej niepełnosprawności pożyczkobiorcy. Ponadto pożyczki Federal Parent PLUS mogą zostać spłacone w przypadku śmierci (ale nie inwalidztwa) ucznia, na którego rzecz została pożyczona. Zwolnienia z tytułu śmierci i niepełnosprawności federalnych i prywatnych pożyczek studenckich są wolne od podatku od 1 stycznia 2018 r.

  Pożyczki Federal PLUS kwalifikują się również do innych warunków anulowania pożyczki, takich jak zamknięcie szkoły, zwolnienie z kradzieży tożsamości, ogłoszenie upadłości, niezapłacony zwrot pieniędzy i zwolnienie z fałszywego zaświadczenia. Mogą kwalifikować się do umorzenia pożyczki, na przykład umorzenia pożyczki w ramach świadczenia usług publicznych, która wymaga pracy w określonym zawodzie przez określony czas podczas spłaty pożyczek.

  Alternatywy dla pożyczki Federal PLUS

  Jeśli student wyczerpał uprawnienia do federalnej pożyczki Stafford, alternatywą dla pożyczki Federal PLUS są prywatne pożyczki studenckie i prywatne pożyczki dla rodziców. Generalnie pożyczki prywatne wymagają kredytodawcy posiadającego zdolność kredytową, którym jest zwykle rodzic.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy