Wówczas gdy piłkarze nie grają, zaczynają grać prawnicy

Category: system gospodarczy
Author:
27 lipca, 2020

Jak odczytujemy w komunikacie, uchwała ogranicza, że kluby są uprawnione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych na rzecz zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz az do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do najmniejsza wartosc pierwszego meczu ligowego przy Ekstraklasie rozgrywanego, jako biba masowa wraz z udziałem publiczności, jednak nie zaakceptowac krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 albo do miesiaca 30 czerwca 2020 r. – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Podobną uchwałę przyjęli prezesi 1-wsza Ligi Piłkarskiej określając aczkolwiek dolny zakres wynagrodzenia dzieki 4 tys. zł brutto.

Zeszłotygodniowe uchwały wywołały ożywioną dyskusję w środowisku piłkarskim. Gdy piłkarze przestali grać, do rozrywki wkroczyli prawnicy…

Skutki prawne uchwały wskazówki nadzorczej ekstraklasy

Odnosząc się do skutków prawnych uchwały Ekstraklasy należy wskazać, że zgodnie z kodeksem spółek komercyjnych to zarząd prowadzi kwestii spółki i reprezentuje spółkę. Natomiast podpowiedz nadzorcza wydaje sie organem wewnętrznym spółki. Zatem taka uchwała stanowi tylko dokument wewnętrzny, a nie zaakceptowac wiążące i skierowane w zewnątrz oświadczenie spółki – takie poniewaz mógłby złożyć zarząd. Niezależnie od tego, podkreślić trzeba również, że chociazby gdyby takie stanowisko zajął zarząd Ekstraklasy, to poza uprawnieniami Ekstraklasy pozostaje wpływanie na zobowiązania jej akcjonariuszy wobec osób trzecich – a tak należy traktować zobowiązania klubów wzgledem zawodników. Stąd uchwałę należy traktować wylacznie jako postulat, rekomendacje działań dla poszczególnych klubów.
W komunikacie Ekstraklasy odczytujemy ponadto, że na bazie uchwały rady nadzorczej zarząd spółki zwróci się do zarządu PZPN na temat przyjęcie stosownych regulacji przy federacji w tym zakresie. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę, że również sam PZPN nie ma sadowej możliwości, aby skutecznie wpływać na zobowiązania klubów w stosunku do zawodników, będąc zależnym od czasu nadrzędnych kontroli FIFA, które to również takich mechanizmów nie przewidują.

Aktualnie możliwe sposoby rozwiązania kwestii obniżki wynagrodzeń

W związku wraz z powyższym, emituje się, że na chwilę obecną najpewniejszym sposobem obniżenia wynagrodzenia zawodnika jest harmonijne porozumienie klubu z zawodnikiem i zawarcie aneksu az do kontraktu. Gdyby jednak witryny nie zdołały dojść do porozumienia, możliwe jest uzyskanie roszczeń przed sądem a mianowicie przy czym w marginesie zauważyć należy, że zgodnie z regulacjami związkowymi kontrakty piłkarskie zawierać powinny zapis na Piłkarski Sąd Polubowny PZPN (PSP), co ogranicza jurysdykcję sądów państwowych. Prawidlowo ze swoim regulaminem PSP rozstrzyga spór według uprawnienia wybranego poprzez strony albo – gdy strony nie zaakceptowac wybiorą prawa – według ogólnych reguł prawa najściślej związanego wraz z stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy. Zaznaczyć trzeba, że decyzja o poddaniu się pod orzeczenie sądu, jako obarczona niebezpieczenstwem, powinna być poprzedzona indywidualną analizą prawną, przy zastrzeżeniu, że dysponujemy do czynienia z sytuacją pod wieloma względami precedensową.

Prawo powszechnie obowiązujące

Na chwilę obecną prawo powszechnie obowiązujące nie prognozuje odgórnego nakazu renegocjacji kontraktów ze względu na zmianę okoliczności, czy niemożność świadczenia z uwagi panującą epidemię. Pomimo wyjątkowych okoliczności trudno sobie wyobrazić tak daleko idącą interwencję ustawodawcy. Co zrobić zatem, jeżeli sam kontrakt również nie zaakceptowac przewiduje wystąpienia siły wyższej (epidemii) oraz jej skutków na zobowiązania kontraktowe? W takim przypadku konieczne będzie stosowanie ogólnych zasad uprawnienia kontraktowego zawartych w kodeksie cywilnym.

Odnosząc się do jednostki omawianego trudnosci, trzeba podkreślić, że odnosnie do zasady niewypłacenie części zarobku na skutek jednostronnej decyzji klubu skutkować będzie szkodą na stronie zawodnika. Zasadą panującą w nieomal cywilnym wydaje sie byc, że witryna www umowy obowiązana jest sluzace do naprawienia krzywdy wynikłej sposród niewykonania badz nienależytego przeprowadzenia zobowiązania, zapewne że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie posiada ona odpowiedzialności (art. 471 k. c. i nast. ). Tuz przy wystąpieniu mocnych okoliczności prawo przewiduje jednak możliwość uwolnić od odpowiedzialności. I tak wedle art. 495 k. c. jeżeli 1 ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna wraz z stron odpowiedzialności nie posiada, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, natomiast w wypadku, kiedy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów na temat bezpodstawnym wzbogaceniu. Do takich okoliczności, stanowiących przyczynę niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, za które strona nie zaakceptowac ponosi odpowiedzialności zalicza się zdarzenie siły wyższej a mianowicie za które można uznać pandemię. Inną instytucją, która może okazać się uzyteczna przy uwolnieniu się od czasu odpowiedzialności za niespełnione zobowiązanie jest tak zwanym. klauzula rebus sic stantibus, uregulowana w art. 357(1) k. c. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie zaakceptowac przewidywały tuz przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub chociazby orzec o rozwiązaniu dokumenty urzedowe. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się regulami określonymi po zdaniu poprzedzającym.

Regulacje fifa i pzpn

Podkreślenia domaga sie, że poza treścią kontraktu i powszechnie obowiązującym prawem kolejną płaszczyzną na której należy analizować stosunek kontraktowy, są regulacje PZPN jak i równiez FIFA dotyczących kontraktów. Wśród nich koronne miejsce zajmuje dokument Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). Podobnie jak w sytuacji prawa zwyczajnie obowiązującego, w obecnym brzmieniu RTSP nie zaakceptowac daje klubom żadnych narzędzi umożliwiających wykladzinom podjęcie kroków celem obniżenia kontraktów. Po ostatnich tygodniach pojawiają się jednak w prasie doniesienia, na podstawie których można wnioskować, że FIFA planuje wlasciwe zmiany przepisów, aby pomóc klubom przetrwać ciężki termin.

Podsumowanie

Reasumując, w obecnym bedzie prawnym bezkonkurencyjnym rozwiązaniem z perspektywy klubów a takze zawodników wydaje sie byc zawarcie aneksu do dokumenty urzedowe z zawodnikiem, który regulowałby wynagrodzenie w okresie zawieszenia rozgrywek. Jeżeli nie zaakceptowac doszłoby do takiego zgodnego oświadczenia decyzji, to pomimo braku mechanizmów pozwalających bez owijania w bawelne klubom dzieki podjęcie jednostronnej decyzji o obniżeniu wynagrodzeń, to mogą być stosowane wymienione powyżej instytucje kodeksu cywilnego. Odrębnym i ryzykownym zagadnieniem jest podejście do ich uzywania przez właściwe organy rozwiązywania sporów PZPN lub FIFA. Jednakże całe środowisko piłkarskie oczekuje w zmiany regulacyjne – lub to w stopniu ustawy, czy też odmian w odpowiednich dokumentach FIFA.

radca prawny Michał Żukowski
aplikant adwokacki Kilian Fugas

*Autorzy są prawikami specliazującymi się przy prawie sportowym z kancelarii Innteo Legal Żukowski Szukowska Radcowie Prawni Sp. p.

Wiadomosc prasowa