Ustawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych (HDMA)

17.02.2021
Category: Celu Uzyskania

Co to jest ustawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych (HDMA)?

Ustawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych (HMDA) to amerykańskie prawo federalne, które zostało uchwalone w 1975 r. I wymaga od instytucji finansowych zapewnienia określonych hipotek. Hipoteka to pożyczka – udzielona przez pożyczkodawcę hipotecznego lub bank – która umożliwia osobie fizycznej zakup Dom. Chociaż możliwe jest zaciągnięcie pożyczki na pokrycie całego kosztu domu, częściej jest to zabezpieczenie pożyczki na około 80% wartości domu. dane do wiadomości publicznej. W szczególności prawo nakłada na pożyczkodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich praktyk kredytowych. Jego celem jest zapewnienie przejrzystości w praktykach udzielania kredytów hipotecznych oraz ochrona nabywców na rynku kredytów hipotecznych.

Kredytodawcy hipoteczni są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dotyczącej wniosków o pożyczkę, takich jak rodzaj pożyczki, płeć wnioskodawców, rasa, dochody pożyczkobiorcy, status wniosku o pożyczkę (zatwierdzony lub odrzucony) itp.

Zanim Kongres USA uchwalił ustawę HDMA, opinia publiczna nieustannie wyrażała obawy dotyczące kredytów hipotecznych i braku kredytów hipotecznych w niektórych dzielnicach miejskich, należących do mniejszości.

Podsumowanie
 • Ustawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych jest amerykańskim prawem, które nakłada na pożyczkodawców hipotecznych obowiązek utrzymywania i ujawniania informacji o praktykach udzielania kredytów.
 • Organy regulacyjne wykorzystują dane HMDA, aby zapewnić większą przejrzystość na rynku kredytów hipotecznych i monitorować obszary geograficzne obsługiwane przez kredytodawców hipotecznych. Głównym celem ustawy HMDA jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, czy kredytodawcy hipoteczni służą potrzebom społeczności, w których się znajdują. Zrozumienie ustawy o ujawnianiu kredytów hipotecznychUstawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych w domu jest zawarta w tytule 12, rozdziale 29 amerykańskiego Kodeksu. Regulacja C jest również ważnym elementem Ustawy HMDA i została wprowadzona przez Rezerwę Federalną Rezerwy Federalnej (Fed). Rezerwa Federalna jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych i jest organem finansowym stojącym za największą na świecie gospodarką wolnorynkową. zapewnienie przestrzegania nowych przepisów przez kredytodawców hipotecznych.

  Pożyczkodawcy są zobowiązani do utrzymywania i ujawniania swoich rocznych danych dotyczących społeczności, którym służą, oraz konkretnych cech pożyczkobiorców. Upublicznienie danych pomaga organom regulacyjnym ocenić, czy kredytodawcy hipoteczni zaspokajają potrzeby pożyczkobiorców w różnych społecznościach. Kredytodawcy hipoteczni, którzy spełniają wymagane kryteria raportowania, są zobowiązani do składania rocznych danych dotyczących kredytów hipotecznych swoim organom regulacyjnym.

  HMDA wymaga od firm, które spełniają kryteria, prowadzenia rejestru wniosków kredytowych (LAR). Gdy pożyczkobiorca ubiega się o hipotekę mieszkaniową, pożyczkodawca musi utworzyć wewnętrzny zapis i odpowiedni wpis w rejestrze wniosków o pożyczkę.

  W 1980 r. Federalna Rada Egzaminacyjna dla Instytucji Finansowych (FFIEC) otrzymała zadanie ułatwienia publicznego dostępu do informacji o kredytach hipotecznych na podstawie ustawy o HMDA. Przed 2017 rokiem pożyczkodawcy byli zobowiązani do złożenia LAR do 1 marca do FFIEC.

  Oto kilka szczegółów dotyczących kredytu hipotecznego zapisanych w LAR:

  • Data złożenia wniosku
  • Rodzaj pożyczkiRodzaj nieruchomościCel pożyczkiKwota pożyczkiStatus pożyczki (zatwierdzona, wycofana lub odrzucona)Lokalizacja nieruchomościPochodzenie etniczne pożyczkobiorców (Hiszpanie lub nie-Latynosi)Rasa pożyczkobiorcówPłeć pożyczkobiorcówRoczny dochód bruttoRozpiętość stawekJeśli odmówiono udzielenia pożyczki, powód, dla którego została ona odrzuconaCel HMDAUstawa o ujawnianiu kredytów hipotecznych została uchwalona w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi niedoborów kredytów w niektórych dzielnicach miejskich, często mniejszościowych. Tworząc prawo, Kongres uznał, że niektóre instytucje udzielające kredytów hipotecznych przyczyniły się do spowolnienia rozwoju na niektórych obszarach, odmawiając kredytów hipotecznych na domy kandydatom posiadającym inne kwalifikacje.

   Dlatego głównym celem HMDA i regulacji C jest monitorowanie obszarów geograficznych obsługiwanych przez kredytodawców hipotecznych . Pokazuje również, czy instytucje finansowe zaspokajają potrzeby mieszkaniowe społeczności w ich lokalizacjach.

   Ustawa HDMA służyła również jako ważne narzędzie dla urzędników publicznych do śledzenia inwestycji publicznych na obszarach, na których są one wymagane . Ustawodawstwo przyczynia się do nadzorowania społecznych inicjatyw inwestycyjnych sponsorowanych przez agencje rządowe poprzez terminowe raportowanie.

   Dane HDMA pokazują czy zasoby są efektywnie przydzielane na rzecz inicjatyw społeczności. Poprawka FIRREA z 1989 r. Wymagała od pożyczkodawców zbierania i raportowania danych dotyczących cech wnioskodawców, aby pomóc urzędnikom państwowym zidentyfikować drapieżne praktyki pożyczkowe, które mogą mieć wpływ na sprawiedliwy dostęp do kredytów mieszkaniowych i egzekwować przepisy antydyskryminacyjne.

   Dane HMDA służą do identyfikacji przyczyn dyskryminacji w zakresie kredytów mieszkaniowych . W przypadku prawdopodobnych przypadków dyskryminacji badanie regulacyjne koncentruje się na tym, czy określonym kategoriom kredytobiorców odmówiono udzielenia kredytu mieszkaniowego z powodów innych niż akceptowalne cechy, takich jak niewystarczające zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie to składnik aktywów lub majątek, który osoba fizyczna lub podmiot oferuje pożyczkodawcy jako zabezpieczenie kredytu. Służy jako sposób na uzyskanie pożyczki, stanowiąc zabezpieczenie przed potencjalną stratą dla pożyczkodawcy w przypadku zalegania ze spłatami przez pożyczkobiorcę. .

   Prawo nie zawiera wytycznych dotyczących konkretnych działań pożyczkodawców ani nie ustanawia systemu kwotowego przydziału kredytów hipotecznych na żadnym obszarze geograficznym, w którym znajdują się pożyczkodawcy.

   Raportowanie HDMAWymogi HDMA dotyczące ujawniania informacji umożliwiają organom regulacyjnym uzyskiwanie informacji od kredytodawców hipotecznych, którzy spełniają ich kryteria raportowania. Organy regulacyjne wykorzystują zgłoszone informacje o kredytach hipotecznych i trendach kredytowych do publikowania ważnych statystyk.

   Przykłady opublikowanych statystyk obejmują średnie kwoty pożyczek, liczbę zatwierdzonych kredytów hipotecznych, liczbę dokonanych wstępnych zezwoleń oraz przeznaczenie poszczególnych kredytów hipotecznych.

   Raportowanie HMDA jest wymagane przy zatwierdzaniu różnych rodzajów pożyczek, takich jak Rural Housing Services, Veteran Affairs Pożyczki i Federal Housing Administration. Statystyki są również wykorzystywane przez inwestorów jako narzędzie badawcze do analizy potencjalnych inwestycji w sektorze bankowym i pożyczkowym.

   Więcej zasobówCFI jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) CBCA Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową i analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby CFI:

   • Maksymalna kwota pożyczki Maksymalna kwota pożyczki Maksymalna kwota pożyczki to najwyższa kwota, jaką instytucja finansowa lub bank upoważnia wnioskodawcę do zaciągnięcia pożyczki. Maksymalny
   • Oprocentowanie kredytu hipotecznego Oprocentowanie kredytu hipotecznego Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa oprocentowania kredytu hipotecznego pobierana od kredytobiorcy. Pożyczka hipoteczna to pożyczka zabezpieczona, która umożliwia pożyczkobiorcom pozyskanie środków doStruktura pożyczki Struktura pożyczki Struktura pożyczki to warunki pożyczki w odniesieniu do różnych aspektów pożyczki, w tym terminu zapadalności lub terminu spłaty, spłaty i ryzykaOszustwo hipoteczne Oszustwo hipoteczne Oszustwo hipoteczne odnosi się do każdego zamierzonego oszustwa lub wprowadzenia w błąd w celu uzyskania kredytu hipotecznego. Zazwyczaj oszustwa hipoteczne mają miejsce, gdy

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy