Stopa dyskontowa – znaczenie, znaczenie i nie tylko

17.02.2021

Stopa dyskontowa to kluczowe pojęcie w finansach i może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, odnosi się do stopy procentowej, jaką banki centralne pobierają od banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Po drugie, jest to stopa, której używa się w analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i innych rzeczach, aby określić bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych.

Spis treści

Stopa dyskontowa stosowana przez banki centralne

Banki komercyjne pożyczają pieniądze na krótkoterminowe potrzeby operacyjne od banku centralnego lub Federal Reserve Bank w przypadku Stanów Zjednoczonych. Bank wykorzystuje taką pożyczkę do finansowania niedoborów, rozwiązywania wszelkich problemów z płynnością i nie tylko.

Taka możliwość jest nazywana oknem rabatowym, a środki są zazwyczaj przyznawane na 24 godziny lub krócej. Stopą procentową, jaką bank centralny pobiera od takich pożyczek, jest stopa dyskontowa. Nie jest to stopa rynkowa, raczej jest ustalana głównie przez bank centralny, a zatem służy jako punkt odniesienia dla innych stóp procentowych w gospodarce.

Banki komercyjne rzadko korzystają z takiej możliwości, ponieważ oprocentowanie jest relatywnie wyższe niż oprocentowanie kredytów międzybankowych. Co więcej, pożyczka z banku centralnego może również sygnalizować słabość inwestorów i innych na rynku. Korzystanie z okienka rabatowego rośnie jednak w okresach napięć finansowych. Na przykład w czasie kryzysu finansowego 2007-2008 popyt na okno dyskontowe Fed był bardzo wysoki.

Dostępny w trzech poziomach

Program okien rabatowych Fed obejmuje trzy poziomy. Pierwszy to główny program kredytowy, który koncentruje się na oferowaniu kapitału bankom „w dobrej kondycji finansowej. Fed ustala stopę dyskontową dla tego programu powyżej istniejących rynkowych stóp procentowych.

Drugi poziom to drugi program kredytowy, który obejmuje instytucje, które nie kwalifikują się do pierwszego programu. Stopę procentową ustala się o 50 punktów bazowych powyżej stopy podstawowej. Instytucje finansowe kwalifikujące się do tego poziomu są zwykle mniejsze i mogą nie mieć dobrej kondycji finansowej.

Trzeci poziom Fed to sezonowy program kredytowy, który obejmuje mniejsze instytucje finansowe o większej zmienności przepływów pieniężnych. Na przykład instytucje finansowe obsługujące sektor rolniczy lub turystyczny odnotowują wahania przepływów pieniężnych spowodowane sezonowością. Jednak ich przepływy pieniężne są przewidywalne w zależności od warunków pogodowych. Jednak instytucje na tym poziomie są najbardziej ryzykowne, a zatem mają wyższe stopy procentowe.

Stopa dyskontowa dla pierwszych dwóch poziomów jest ustalana niezależnie przez Fed niezależnie od stóp rynkowych. W przypadku trzeciego poziomu stawka jest zgodna z dominującymi stawkami na rynku.

Stopa dyskontowa do obliczania wartości bieżącej

Innym znaczeniem stopy dyskontowej w świecie finansów jest stopa zwrotu, której analitycy używają do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej. Lub jest to stopa zwrotu, której inwestor spodziewa się zarobić na inwestycji. Stopa ta jest zwykle średnim ważonym kosztem kapitału (WACC) lub wymaganą stopą zwrotu.

Na przykład inwestor ma do zainwestowania 10 000 USD, ale chce uzyskać co najmniej 7% zwrotu w ciągu następnych pięciu lat. W tym przypadku 7% to stopa dyskontowa lub zwrot, którego inwestor chce w zamian za inwestycję.

Można powiedzieć, że pojęcie stopy dyskontowej jest podobne do złożonego wzrostu. W ramach wzrostu złożonego inwestycja początkowa jest uruchamiana i generuje odsetki w celu zwiększenia wartości inwestycji. Podobnie w przypadku dyskontowania stopa dyskontowa staje się oczekiwaną stopą zwrotu lub stopą dyskontującą przyszłe przepływy pieniężne. Albo możemy powiedzieć, że dyskontowanie jest przeciwieństwem wzrostu.

Gdzie jest to przydatne?
 • Pomaga w obliczaniu wartości bieżącej netto (NPV) podczas przeprowadzania analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Analiza DCF jest przydatnym narzędziem do określenia potencjalnej wartości firmy lub inwestycji. Niewielka zmiana stopy dyskontowej może mieć duże znaczenie dla wyniku DCF. Ogólna zasada mówi, że wraz ze wzrostem kursu inwestycja traci na wartości.
 • Do obliczania wartości pieniądza w czasie . Na przykład za 100 dolarów nie będzie można w przyszłości kupić takiej samej ilości towarów. Załóżmy, że teraz zarabiasz 1000 USD miesięcznie, ale jeśli szef mówi, że za trzy lata twoja pensja wyniosłaby 3000 USD, czy powinieneś być szczęśliwy? Możesz to sprawdzić, obliczając wartość pieniądza w czasie.Aby obliczyć koszt alternatywny dla firmy.Określ ryzyko inwestycji. Stopa dyskontowa uwzględnia utratę pieniędzy przez inwestora z powodu nieodłącznego ryzyka. Tak więc dyskontuje się przepływy pieniężne, aby zrekompensować straty, które mogą przydarzyć się inwestycji.Porównaj różne inwestycje.Aby obliczyć wartość inwestycji w przyszłości.Aby obliczyć kwotę, którą należy teraz zainwestować, aby osiągnąć przyszły cel inwestycyjny.Rodzaje stawek dyskontowych

  Średni ważony koszt kapitału (WACC )

  Analityk zazwyczaj używa WACC do obliczenia wartości przedsiębiorstwa. Jest to połączenie kosztu kapitału własnego i kosztu długu. Większość firm używa WACC jako alternatywy dla kosztu kapitału, ponieważ jest to minimalny zwrot, którego chce firma. Firma musi inwestować tylko w projekty, które generują zwroty większe niż WACC.

  Koszt kapitału własnegoJest to przydatne do obliczania wartości kapitału własnego firmy.

  Koszt długuWykorzystuje się to do obliczenia wartości obligacji lub papieru wartościowego o stałym dochodzie. Stopa, której używa się do dyskontowania obligacji, jest również nazywana stopą zwrotu do wykupu (YTM) lub zwrotem z obligacji, która jest teraz kupowana i utrzymywana do terminu zapadalności.

  Stopa wolna od ryzykaW przypadku inwestowania w standardowe aktywa, takie jak obligacje skarbowe, stopa wolna od ryzyka zastępuje stopę dyskontową.

  Problemy z rabatami

  Zastosowanie stopy dyskontowej w narzędziach finansowych może wydawać się naukowe, ale tak nie jest. Szacowanie lub obliczanie tego wskaźnika opiera się na kilku założeniach. Ponadto firma lub analityk na ogół stosuje jedną stopę dyskontową dla wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych. Nie jest to tak praktyczne, jak profile ryzyka i stopy procentowe stale się zmieniają.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy