KNF: Współczynnik wypłacalności SKOK-ów powinien wynosić 2, 16% na koniec 2017

KNF: Współczynnik wypłacalności SKOK-ów powinien wynosić 2, 16% na koniec 2017
Category: gielda
27 lipca, 2020

„34 kasy prowadzące działalność na koncu 2017 r. wykazało łącznie zysk netto w wysokości 39 mln zł, natomiast na koniec 2016 r. ów sama team kas wykazała łącznie zysk netto w wysokości 5, 9 mln zł. Podkreślenia wymaga, że co prawda dziewiec kas wykazało stratę netto z działalności, to jednak 21 podmiotów poniosło stratę na działalności podstawowej. Takowa sytuacja wydaje sie niewątpliwie dużym problemem dla sektora, gdyż środki pomocowe z Kasy Krajowej są na wyczerpaniu. W 2017 r. wciaz istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. Po niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą rezultatem realizowanych procesów naprawczych” – czytamy w raporcie.

Na bazie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2017 r. odkryto, że srodki pieniezne własne a mianowicie obliczone zgodnie z ustawą wraz z dnia 5 listopada 2009 r. na temat SKOK a mianowicie wynosiły 210, 8 mln zł jak i równiez w stosunku do końca 2016 r. ich wartość obniżyła się o 86, 4 mln zł.

„Spadek ten nastąpił pomimo zaliczenia przez niektóre kasy zysków za 2016 rok sluzace do funduszy własnych oraz równoleglego wsparcia kapitałowego udzielonego poprzez Kasę Krajową. Uwzględniając na dodatek wyniki kontroli przeprowadzonych po kasach za posrednictwem UKNF oraz wnioski sposród prowadzonego przegladu analitycznego, wartość funduszy niektórych kas musi być jednakze dodatkowo obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze przedstawiana na poziomie nie wyższym niż 190, 2 mln zł (wedle szacunków nadzoru, adiustacji powinny być dokonane w wysokości przynajmniej (-) dwadziescia, 6 mln zł)” – wskazała Komisja.

Z danych sprawozdawczych SKOK – z wyłączeniem kas przejętych jak i równiez w upadłości – wyplywa, że po 2017 r. nastąpił spadek:

  • aktywów o 419 mln zł, tj. o 3, 95%,
  • depozytów o 340 mln zł, tj. o trzy, 35%,
  • portfela kredytowego brutto o 115, 9 mln zł, tj. 1, 68%,
  • funduszy własnych o 86, 4 mln zł, tj. o 29, 1%,
  • portfela kredytów przeterminowanych o 314, 9 mln zł, tj. 18, 1%,
  • salda odpisów aktualizujących na temat 264, piec mln zł, tj. 25, 92%,

przy jednoczesnym wzroście:

  • portfela kredytowego netto na temat 148, szesc mln zł, tj. o 2, 52%, podano także.

„Na koniec 2017 r. 24 kasy jak i równiez Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym czterech kasy realizowało programy naprawcze zaakceptowane za posrednictwem Komisję Przegladu Finansowego” a mianowicie wskazano też w raporcie.

Na koniec 2017 r. działalność prowadziło 34 kasy, po porównaniu do końca III kwartału 2017 r. pierwotnego liczba zmniejszyła się na temat jedną kasę (Lubuska SKOK została przejęta przez bank). Dodatkowo KNF odnotowała, że na koniec 2017 r. w trzech kasach ustanowieni byli zarządcy komisaryczni.

„Łącznie wreszcie grudnia 2017 r. a mianowicie w okresie sprawowania nadzoru poprzez KNF w zakresie procesów restrukturyzacyjnych sektora SKOK – ilosc kas działających zmniejszyła się o 21, w tym: 12 kas zostało przejętych za posrednictwem banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit, SKOK Bieszczadzka jak i równiez SKOK Lubuska), jedna lada przejęła inną kasę, 1 kasa połączyła się wraz z inną kasą oraz działalność 11 kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jupiter, SKOK Arka, SKOK Skarbnica, SKOK Wielkopolska, SKOK Twoja, SKOK NIKE, SKOK Wybrzeże) została zawieszona i zostały skierowane obserwacje do właściwych sądów na temat ogłoszenie upadłości tych kas” – wymieniła Komisja.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy